Material-nostalgia - Skulpturens Hus, Stockholm

Fiberartsweden seminarie
Material-nostalgia
Skulpturens Hus, Stockholm
21 augusti 1999
(scroll down for English version)
Det utannonserade seminariet 19-21 augusti omplanerades till lördagen 21 augusti med ett uppföljande seminarium våren år 2000. Förändringen gjordes med anledning av att Fiber Art Sweden tvingats stänga utställningen FAS 4 på Skulpturens Hus , till följd av förstörelse av konstverk.
Seminariet arrangerades av FAS i samarbete med Skulpturens Hus och möjliggjordes med stöd från Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsnämnd och Statens Kulturråd.
   
Program: lördag 21 aug 10.00-17.00
10.00-10.30 Presentation av Fiber Art Sweden. Videodokumentation av utställningen FAS 4
10.30-11.30 Kevin Atherton Head of Media Studies, Chelsea College of Art London On: Virtual Reality as an art form
12.00-13.00 Piper Shepard Maryland Institute College of Art Baltimore On: Art and materiality
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.30 Presentation av Gallery Guide av Kevin Atherton. Atherton är en av de första brittiska konstnärerna som arbetat med virtuell verklighet.
15.00 -17.00 Öppet samtal kring Material-nostalgi Moderator: William Easton.
   
Seminariet öppnades av Inger Bergström med en kort presentation av Fiber Art Sweden. Gunnel Pettersson berättade därefter om utställningen FAS 4 och visade en videodokumentation eftersom utställningen hade plockats ner i förtid av krögaren på Skulpturens Hus, varvid installationer och enskilda verk blivit förstörda. Bakgrunden till detta är en konflikt mellan Skulpturens Hus styrelse, sponsorer och krögaren.
   
Kevin Atherton undervisar vid Chelsea College of Art. Han har varit verksam som konstnär sedan 1970-talet då han bl a utförde en performance som medförde att han misstänktes vara IRA-terrorist. Kevin Atherton presenterade fyra stora konceptuella konstprojekt från 70-90talet. Hans nuvarande projekt handlar om plats-specifika virtuella verkligheter. Verket "Gallery Guide" visades på eftermiddagen: ett virtuellt guidat galleribesök.
   
               
      Virtual reality as an artformGallery Guide
   
Piper Shepard undervisar i fiber art och material studies vid Maryland Institute College of Art Baltimore och är verksam som konstnär. Hon visade diabilder och redogjorde för fiberarts utveckling i USA från 70-talet till idag. Bilderna var hämtade från konststudenter och etablerade konstnärer, där utgångspunkten i konstnärsskapet är materialet.
   
        
      Piper Shepard föreläser
   
Material-nostalgi, William Easton inledde med att tala om avståndet till verkligheten och det artificiellas allt större betydelse. Som exempel besvikelsen av att känna lukten av en apelsin i jämförelse med den "starkare" artificiella lukten av apelsin. Nostalgi manifesteras i förlusten som uppstår ur det artificiella, ur det virtuella. Han talade också om valet av material. Att valet sker beroende på vad materialet i sig bär historiskt och socialt. Materialet i sig har en historia. Som utgångspunkt för samtalet ställde han några frågor rörande relationen konst - material.
Är relationen till material bara nostalgisk?
Vad händer med konsten i framtiden om konsten blir virtuell?
Vad händer med gallerikonsten?
Vad är viktigt för dagens konstelev att lära sig, modellteckning eller programmering?
   
Samtalet rörde sig runt dessa frågor och varade tills personalen på Skulpturens Hus stängde för kvällen. Seminariet var välbesökt och diskussionen kommer att vidareutvecklas på det uppföljande seminariet under våren 2000.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The adversised seminar 19-21 August was replaned to Saturday the 21 August with a continuing seminar at spring 2000. The change took place because Fiber Art was forced to close the exhibition FAS 4 at Skulpturens Hus as a result of distruction artworks.
The seminar was arranged by co-operation with Skulpturens Hus and was possible with support from Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsnämnd och Statens Kulturråd (Art panels of law assessors).

Program, Saturday 21 aug 10.00-17.00:
10.00-10.30 Presentation: The organisation Fiber Art Sweden. Videodocumentation: the exhibition FAS 4
10.30-11.30 Kevin Atherton Head of Media Studies, Chelsea College of Art London On: Virtual Reality as an art form
12.00-13.00 Piper Shepard Maryland Institute College of Art Baltimore On: Art and materiality
14.00-14.30 Presentation Gallery Guide by Kevin Atherton. Atherton is one of the first british artist who started to work with virtual reality
15.00-17.00 Open discussion: Material-nostalgia Moderator: William Easton.

Inger Bergström opened the seminar with a short presentation of Fiber Art Sweden. Gunnel Pettersson told afterwords about the exhibition FAS 4 and showed a videodocumentation since the exhibition was taken down prematurely by the restaurant keeper at Skulpturens Hus, which installations and separate works has been destroyed. The background to this is a conflict between Skulpturens Hus committee, sponsores and the restaurant keeper.

Kevin Atherton is teaching at Chelsea College of Art. He has been working as an artist since the 70´s when he among other things made a performance with the result that he was suspected to be an IRA-terrorist. Kevin Atherton presented four large conceptual artprojects from the 70´ to the 90´s. His actual project is about site-specific virtual realities. The work "Galleri Guide" was shown in the afternoon; a viritual guided gallery visit.

Piper Shepard is teaching in Fiber Art and Material studies vid Maryland Institute College of Art Baltimore and she is working as an artist. She showed slides and explained the development of FIber Art in USA from the 70´s until today. The pictures was collected from artstudents and established artists, where the startingpoint in artistry is the material.

Material-nostalgia, William Easton opened by talking about the distance to reality growing importance of the artificiality, for example the disappointment to smell at an orange compared to the "stronger" artificial smell of an orange. Nostalgia is manifested by the loss that is arising from the artificial, from the virtual. He was also talking about the choise of material, that is that the choise is maid depending what the material itself is carrying historically and socially. The material in itself has a history. As a startingpoint for the discussion he put some questions concerning the relation between art-material.
Is the relationship to material only nostalgic?
What will happen with art in the future if art becomes virtual?
What will happen with the gallery art?
Which things are important to the art student of today, drawing model or programmating?

The discussion concerned these questions and went on until the personal closed fore the night. A lot of people participated in the seminar and the discussions will be further developed at next seminar in the spring of 2000.