Öppen syjunta, seminarium på HV galleri - - Konstseminarium

Öppen syjunta, seminarium på HV galleri

I samband med projektet Points of Departure, som ägde rum i Stockholm 11-26 september 2010, hölls ett seminarium under arrangemanget Öppen Syjunta. Seminariet kurerades av Margareta Klingberg och hade samma rubrik.

Öppen syjunta tog upp syjuntan och handarbetet som kommunikationslänk och social förändringsfaktor. Den traditionella syjuntan sattes i relation till nyare former av aktivism i stadsrummet och till dagens digitala mötesplatser och kommunikation i nätverk.

Handarbetets omvärdering från hantverksutövning i en dold offentlighet till kommunikation på en elektronisk allmänning diskuterades av Ele Carpenter, Kristina Lindström, Åsa Ståhl och seminariedeltagarna. Margareta Klingberg inledde med att påminna om filosofen Hannah Arendts definitioner av det privata, det offentliga och det gemensamma. Samtalet kom bland annat att handla om vilka ämnen som avhandlas och vilken kunskap som produceras och förmedlas i en allt öppnare offentlighet där broderiet, virkningen, stickningen, symaskinen och mobiltelefonen ofta hanteras jämsides och samtidigt. Ståhl och Lindström refererade till kvinnohistorikern Louise Waldéns forskning och erfarenheter och till sociologen Bruno Latours teorier kring kunskapsbildning. Seminariedeltagarna bidrog med livfulla beskrivningar av egna erfarenheter av att handarbeta på platser och i rum som uppfattas som offentliga och gemensamma snarare än privata.

Presentation av deltagarna:
Ele Carpenter Ph. D. (UK) är konstnär, forskare och curator. I sin forskning undersöker hon sambandet mellan konstnärlig aktivism och nyare media. I sin verksamhet använder hon sig av hantverkets och handarbetets potential som social aktivitet och konstnärligt medium. Som curator har hon skapat utställningen Open Source Embroidery på Bildmuseet i Umeå och Museum of Craft and Folk Art i San Francisco 2009-10.

Carpenter tar bokstavligen upp trådar. Hon binder ihop och knyter an till andra som vidareutvecklat det textila hantverkets och den digitala teknikens och kommunikationens gemensamma historia. Carpenter genomförde under Öppen syjunta två workshops som led i sitt pågående projekt Open Source Embroidery.

Kristina Lindström och Åsa Ståhl (SE) är konstnärer och doktorander vid K3, Malmö högskola. De återkommer i sitt gemensamma arbete till frågor kring gränser och relationen mellan offentligt/privat, digitalt/analogt, långsamt/snabbt, flyktigt/bestående, tradition/nytänkande, hand/maskin.

Till HV Galleri medförde de en symaskin avsedd för broderi av sms-meddelanden. De möten som uppstod  i HV Galleri och de erfarenheter som gjordes kommer att ingå i deras gemensamma avhandlingsarbete. Arbetstiteln är Gemensamt kunskapande i och genom vardagligt berättande  och rör sig kring nya medier, kommunikation, offentlighet och  gestaltningsformer.