Textil Konsts plats på Konstfack, till Högskolestyrelsen - - Öppet brev

Textil Konsts plats på Konstfack, till Högskolestyrelsen

(scroll down for English version)
Till Högskolestyrelsen angående uppdraget att formulera Textils Konsts plats på Konstfack/ 1999
av Gunila Axén, Kristina Laurent, Synnöve Mork, Gunnel Pettersson, Inger Bergström

Gruppen ifrågasätter inte den uppdelning som gjordes fr o m höstterminen 1998, då Textil Konst gick in i Konstblocket och Textil Formgivning blev en egen institution. Det finns ingen anledning att riva upp detta beslut. Diskussionen om att helt skilja formgivning och konst åt på Textil har pågått länge och beslutet var väl förankrat. Gruppen anser att institutionen Textil Formgivning har fått en tydligare profil och en höjd standard på utbildningen i och med delningen. Det är av största vikt att behålla denna struktur, inte minst med tanke på vår helt nya masterexamen.

Gruppen kan förstå att det ekonomiska läget var pressat, när AU-mötet i våras tog beslut om nedläggning av Textil Konst, men ifrågasätter starkt sättet att använda de nuvarande studenternas eventuella ointresse för ämnet som ett argument för nedläggning av Textil Konst. Det är Konstfacks ansvar att bevara Textil Konst på Konstblocket. Detta i en tid när Konstfack är en av två Konsthögskolor som överhuvudtaget har en textil inriktning på en konstlinje.

I uppgörelsen ingick att Konst hade rätt till kurser på Textil Formgivning, men det har hittills inte funnits något intresse från studenterna. Detta behöver inte betyda att ämnena i sig är ointressanta för konststudenterna, utan kan också vara tecken på brister i kurspresentation och även att Konsts kursupplägg skiljer sig från Textil Formgivning. En stark vilja och förmåga att driva projekt med textil inriktning, är ju en förutsättning för att överhuvudtaget kunna skapa och fånga upp intresse för textil hos konststudenterna. Det är denna person som ska leda den konstnärliga diskussionen och kunna stimulera studenten att söka kunskap i de textila verkstäderna och hos den textila hantverkstraditionen som självklart kommer att finnas kvar på Textil Formgivnings institution.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Textile Art at the School of Arts

To Högskolestyrelsen regarding the mission of formulating the justification of Textile Art at the School of Arts, Crafts and Design (Konstfack). / 1999
by Gunilla Axén, Kristina Laurent, Synnöve Mork, Gunnel Pettersson and Inger Bergström

The group is not questioning the diversion that was made during the autumn semester 1998, when Textile Art was adopted within the bloc of Arts, and Textile Form became an institution of its own. There is no reason to change this decision. The discussion about separating art and form at the Department of Textile went on for a long time and the decision was deeply rooted. The group is of the opinion that Textile Form has gained a clearer profile and has an improved in standard due to the separation. It is of uttermost importance to maintain this structure, not the least because of the new Master degree. The group may very well understand that the economical situation was strained, when the AU-board last spring decided to liquidate Textile Art, but it strongly questions the manner of using the present studentsø possible lack of interest for the subject as an argument for closing down Textile Art.

It is a responsibility of Konstfack to maintain Textile art on the bloc of Arts, especially in a period when Konstfack is one out of two Swedish art colleges that have a textile concentration of a complete education at all. In the agreement it was stated that Arts were entitled to hold classes at Textile Form, but so far no interest has been expressed among the students. This does not necessarily mean that those subjects are of no interest for the art students, it might also represent signs of shortages in the presentation of the courses and that the disposition of courses at Art is diverging from the one of Textile Form. A strong will and ability to run projects with a textile profile is a prerequisite to be able to create and catch the interest for textile among the art students. It is a person of this kind that should lead the artistic discussions and stimulate the students to seek knowledge in the textile workshops and in the traditions of textile craft, which obviously will remain at the Institution of Textile Form.