Points of Departure - - Studio 44, HV Galleri, ID:I galleri, Katarina kyrka, Almgrens Sidenväveri & Museum

Points of Departure
- 26 September 2010

Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) inbjöds att åta sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett återkommande evenemang i de nordiska länderna sedan 1995 som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige. FAS tog därmed över stafettpinnen i ett långsiktigt nordiskt nätverksarbete.

Om Points of Departure - Northern Fibre 2010

FAS är ett nätverk bestående av 41 väletablerade konstnärer som arbetar inom det textila fältet. FAS blev utsett att ansvara för Northern Fibre 2010 efter att ha varit representerade i en rad konstnärliga sammanhang och organiserat flera utställningar och seminarier. Under det inledande arbetet valdes titeln på 2010 års Northern Fibre till Points of Departure. FAS övergripande syfte är att visa upp spjutspetsen av den samtida konst som befinner sig inom ett textilt fält och skapa en plattform för samtal kring den. Projektet Points of Departure formulerades följaktligen med denna ambition, det fanns också en eftersträvan till en internationalisering och en spridning av konstnärliga impulser även utanför vårt land. Konstnärer från de nordiska grannländerna såväl som från övriga Europa och även USA inbjöds som utställare, föreläsare och workshop-ledare. Med titeln Points of Departure anspelades på en konst som tar avstamp i det textila men har en riktning mot ett utvidgat fält. Vår strävan var att skapa en rad av mötesplatser där konstnärer och den inbjudna allmänheten kan ta del av olika händelser och utbyta erfarenheter. I september månad 2010 skapades därför under ett gemensamt paraply, en serie utställningar, workshops, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet i Stockholm. Teman var bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga.

Långsiktigt mål
Northern Fibre är en serie av utställningar och evenemang som har ägt rum i de nordiska länderna sedan 1995. Syftet är att med en nordisk tyngdpunkt sprida kunskap och konstnärliga impulser inom det textila fältet även vidare internationellt. FAS deltog därmed i ett långsiktigt Nordiskt nätverksarbete som är unikt i sitt slag och fyller ett viktigt behov bland konstnärer inom den textila intressesfären i Norden. På så sätt var vårt långsiktiga mål att vara med att skapa framtidens nordiska textila kulturarv. Att låta det gamla och nya mötas för att sprida kunskap men framförallt för ett långsiktigt verkande inom våra textila och konstnärliga traditioner.
 

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har bestått av FAS-medlemmarna; Inger Bergström, Petter Hellsing, Margareta Klingberg, Lotte Nilsson-Välimaa, Maria Sandstig och Katarina Wiklund. Redan initialt föddes tanken att istället för att skapa en kanske mer förväntad stor manifesterande utställning, låta arbetsgruppens deltagare utveckla och curera flera olika spår utifrån angelägenhetsgrad och intresse. Samtidigt skulle allt hållas samman i logistik, kommunikation och marknadsföring. Den gemensamma utgångspunkten var att sätta fokus på faktumet att de textila materialen och produktionssätten tillfört samtidskonsten betydande uttrycksmöjligheter. Points of Departure skulle bli en visuell och materiell plattform för en uppsättning angreppssätt och förhållningssätt.

 

Följande delprojekt initierades och genomfördes:

Mönster
Mönstring av stadsrummet i omgivningen kring övriga Points of Departures-händelser, gestaltningar i Katarina Kyrka och på Tjärhovsplan, föreläsningar på Almgrens Sidenväveri.
curator: Katarina Wiklund
11 – 26 sept 2010

En yttre form för projektet Points of Departure gjordes på temat mönster. Detta mönster trycktes på planscher, tyg och tejp - en vägvisare för besökare till de olika utställningarna och händelserna och utgjorde samtidigt en mönstring av stadsrummet.

Föreläsningar av Jacob Dahlgren och Elisabeth Westerlund
Deltagande konstnärer: Petra Arnesson, Gunilla Heilborn, Mårten Nilsson, Gunnel Pettersson, Cilla Ramnek, wiklundwiklund.
 

10 Points of Departure
Studio 44
curatorer: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa
11 – 26 sept 2010

De nio utställarna, alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolor, berättade om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse.

Deltagande konstnärer: Maria Quarfordt Brising, Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten, Karl David Larsson, Anna Linder, Ingela Nilsson, Lisa Petrelius, Disa Rytt, Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand
 

Situated
Katarina kyrka, Tjärhovsplan, ID:I galleri, Mynttorget, Parken Tjärhovsgatan/Södermannagatan, gestaltning i buss som kördes mellan utställningsplatser.
11-26 sept 2010

Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt mötte textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser valdes ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta resulterade i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär.

Deltagande konstnärer: Emese Benczúr (HU), Britta Carlström & Monica Nilsson (SE), Leif Holmstrand (SE), Hugger-Mugger: Maria Hägglund, Elinor Ström, Catarina Williamson Källström (SE), Ilkka Isaksson & Ulrika Wedin (SE), Virpi Vesanen-Laukkanen (FI), Eivor Willbacka (SE).

Urban Weft
Almgrens Sidenväveri
18 sept -24 okt 2010

Jaquardväven har återkommit som textilteknik /textil teknik i konstnärliga sammanhang. I Sverige har den digitalt vävda bilden få utövare medan dess ställning förstärkts internationellt. I en utställning och ett seminarium introducerades konstnärer och en mötesplats skapades för detta intresseområde.

Deltagande konstnärer: Lia Cook US), Ismini Samanidou (GR/UK), Grethe Sørensen (DK), Anne Størseth (NO).

Öppen syjunta
HV:s galleri, Djurgården
curator: Margareta Klingberg
28 aug – 3 okt 2010

Den traditionella syjuntans sociala öppenhet återskapas i elektroniska nätverk där kommunikationen sker via fri programvara och öppen källkod. Utifrån dessa förutsättningar inbjöds tre konstnärer till öppen syjunta i HV Galleri. Handens arbete kombinerades med samtal kring nätverk och kommunikation. Under tre dagar hölls workshops och en utställning pågick i galleriets fönster under hela perioden.

Deltagande konstnärer: Ele Carpenter (UK), Kristina Lundström och Åsa Ståhl (SW).

Anders Olsson, Konsten.net: "Points of departure" laddar textilkonsten

--------------------------

Points of Departure genomförs med stöd från:

Stockholms stad

Konstnärsnämden

Nordisk Kulturfond

AB-Lundblads_smide

IASPIS

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Estrid-Ericsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse