TRUNCATED ICOSAHEDRON – Site II - - SOFT galleri

TRUNCATED ICOSAHEDRON – Site II
- 8 August 2021

Vernissage den 25 juni klockan 12 – 17. SOFT Galleri, Rådhusgata 20, 0151 Oslo. Välkomna!
Opening at SOFT Gallery, Oslo.  25 June 12 – 17. Welcome!

Inger Bergström & Lotte Nilsson Välimaa

I detta projekt fortsätter Bergström och Nilsson-Välimaa sitt konstnärliga samarbete med att återigen, idémässigt och materialmässigt, undersöka en ny plats och kontext. Truncated Icosahedron – Site II presenteras på SOFT Galleri i form av en installation bestående av en monumental "soft sculpture" i rörelse och ett videoverk med ljud utåt gatan.

Videoverket gestaltar en händelse där en gigantisk textil skulptur letar sig in i det sekelgamla palatset, ett tidigare burget hem, Hallwylska Museet i Stockholm. De två konstnärerna, här som guider eller väktare, tar sig till synes målmedvetet fram genom den praktfulla miljön. De följer ett väsen av silverfärgat tyg som gurglande väller framåt, rinner uppför marmorns kalla trappsteg. Tillsammans manar sig klungan resolut framåt, driver på förbi porträttsamlingen och vidare in mot paradvåningen. De tunga möblerna skrapar i parketten, får maka sig undan – ett surrealistiskt skeende i ljud och bild.

För SOFT Galleri har konstnärerna låtit en ny skulptural gestaltning ingå i installationen. Denna utformades efter filmsessionen på Hallwylska Museet. Objektet tvingar oss att skärpa seendet och rummets skala förskjuts samtidigt som det fångar upp stämning, färger och material från det renässanspräglade palatsets atmosfär. Explicit i de guld- och ockrafärgade tygerna och mer implicit i den något illusoriska stämningen. De enkla bordsfläktarnas oscillerande aktivitet får skulpturen att vagga fram och åter – en ruvande rörelse som inte tycks leda någon vart. En melankolisk och kanske sublim skulptural situation.

I arbetet med projektet Truncated Icosahedron (stympad ikoseader) har konstnärerna sett sambandet mellan arkimediska kroppar och tredimensionella patchworks. Arkimediska kroppar, varav stympad ikoseader är en, är inom geometrin ett samlingsnamn för olika former av konvexa, tredimensionella och geometriska polyedrar. Dessa polyedrar kan ses som genialiska skulpturala metoder att från tvådimensionella ytor skapa sfäriska kroppar. De skulpturala och monumentala objekten är uppbyggda enligt denna princip – här ett tredimensionellt patchwork av tillskurna tygbitar som rätt sammansatta bildar ett absolut klotformat hölje.

Truncated Icosahedron –  Site I visades på Fiberspace Gallery 2018 – i form av en installation med den silverfärgade, sfäriska, skulpturala textila gestaltningen och ett ljudverk samt en teknisk interaktivitet som satte objektet i studsande rörelse. Truncated Icosahedron – Site III kommer att visas på Hanaholmens galleri hösten 2021. Då i form av en ny installation där videoverket projiceras och samverkar med den finska konstnären Paavo Halonens skulpturala objekt.

Foto/Redigering/Ljud: Sven Blume
Grafisk formgivning: Sanna Haverinen
Fotografi: Mirjam Lagergren

Tack till:
Christian Partos
John K. Raustein
Antti Bjorn
Karianne Opulani Sand
Mirjam Lagergren
Per Kristiansen
Kenneth Pils
Richard Kirchner
Susanne Vendsalu
Ruben Nilsson

Projektet har genomförts med stöd från:
 

The Nordic Council of Ministers
The Nordic Council of Ministers

 

IASPIS
IASPIS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Inger Bergström & Lotte Nilsson Välimaa

In this project, Bergström and Nilsson Välimaa continue their artistic collaboration by once again, conceptually and materially, exploring a new place and context. Truncated Icosahedron – Site II is presented at SOFT Gallery in the form of an installation consisting of a monumental »soft sculpture« in motion and a video work with sound directed towards the street outside.

The video work depicts an event where a giant textile sculpture finds its way into the century-old palace, a former affluent home, now the Hallwyl Museum in Stockholm. The two artists, here as guides or guards, seem to move purposefully through the magnificent environment. They move at a steady pace with an entity consisting of silver-coloured fabric that wells forward gurgingly, flowing up the marble's cold steps. Together, the group resolutely moves forward, and drives on, passing the collection of portraits and further towards the parade floor. The heavy furniture scratches the parquet, forced to move – a surreal event in sound and image.

For SOFT Gallery, the artists have included a new spherical sculpture in the installation. This was created after the film session at the museum. The object forces us to sharpen our vision and the scale of the room shifts while capturing the ambience, colors and materials from the atmosphere of the Renaissance palace, explicitly expressed in the gold and ocher-colored fabrics and more implicit in the somewhat illusory mood. The oscillating activity of the simple table fans makes the sculpture move slowly back and forth – a brooding movement that does not seem to lead anywhere, all a melancholic and perhaps sublimely sculptural situation.

In the work on the project Truncated Icosahedron, the artists have noticed the connection between Archimedean bodies and three-dimensional patchworks. Archimedean bodies, of which the truncated icosahedron is one, are in geometry a collective name for various forms of convex, three-dimensional and geometric polyhedra. These polyhedra can be seen as ingenious sculptural methods to create spherical bodies from two-dimensional surfaces. The sculptural and monumental objects are built according to this principle – here a three-dimensional patchwork of cut pieces of fabric that, when properly assembled, form an absolutely spherical shell.

Truncated Icosahedron – Site I was shown at Fiberspace Gallery in Stockholm 2018 in the form of an installation with the silver, spherical, sculptural textile object and a sound work, as well as a technical interactivity that set the object in bouncing motion. Truncated Icosahedron – Site III will be shown at Hanaholmen's gallery in the autumn of 2021, this time in the form of a new installation where the video work is projected, while collaborating with the Finnish artist Paavo Halonen's sculptural objects.

Photo/Edit/Sound: Sven Blume
Graphic Design: Sanna Haverinen
Still Photo: Mirjam Lagergren

Credits:
Christian Partos
John K. Raustein
Antti Bjorn
Karianne Opulani Sand
Mirjam Lagergren
Per Kristiansen
Kenneth Pils
Richard Kirchner
Susanne Vendsalu
Ruben Nilsson

The project has been carried out with support from:
 

The Nordic Council of Ministers
The Nordic Council of Ministers

 

IASPIS
IASPIS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Video