I ateljén med katten Oskar - Mona Petersson - Bildserie

Mona Petersson
I ateljén med katten Oskar

I ateljén med katten Oskar - en bildserie av Mona Petersson

I Showroom visar jag en bildserie från arbetet med Exhale ett handbroderi som gjordes för ID:I galleri till Supermarket Stockholm 2023. Dokumentationen beskriver arbete och vardag i min ateljé på Brännö tillsammans med katten Oskar, temat på Supermarket var Twilight Zone.

I utställningen Slå Rot fästa stygn 2022 intresserade jag mig för kontrasten mellan skogsbrukets odlingslandskap av solitära tallplantor i kontrast till skogens uråldriga nätverkande rotsystem. Twilight Zone gav bilder kring att rotkronans mörker är förutsättningen för trädkronans ljus och dagsljuset sammanlänkas med underjorden genom stammen. Myllan är linjen mellan rot och krona och transportzon för liv en övergångszon.

I verket Exhale är stygnens väg och rotspetsens rörelse den metafor jag bär med mig när stygnen metodiskt letar sig fram över tyget. Där varje stygn är en medveten handling likt rotens förmåga att leta sig fram runt stenar. Stygnen visualiserar tid och rum och blir under arbetets gång en bärare av händelser och minnen som att någon tar sig rätten att ödelägga ett land en kultur och tvinga fram rotlöshet.

Verksamhetsbeskrivning

I min konstnärliga produktion intresserar jag mig för miljöfrågor och människans påverkan i relation till natursyn och maktutövning. Jag arbetar med installationer, skulptur och objekt i olika material och tekniker, poesi och tidigare även med väggcollage och video.

Mitt första miljöverk var Informationen på Bok & Biblioteksmässan 1997, där jag visade ett multimediaverk om klimatförändringarna. Jag har sedan dess arbetat med teman såsom odlingslandskapens monokulturer, sterilisering av utsäde, andning-rening-skydd och fröns groningsegenskaper.

Ett tema som har vidareutvecklats i en serie av utställningar är Artdatabankens rödlistning av arter och dess utdöenderisk och effekten på biologisk mångfald. Det som genomsyrade verket var återkopplingen till kärnvapen och dess hotfulla inneboende ”livskraft”.

Jag driver tillsammans med 25 konstnärer ID:I galleri på Tjärhovsgatan i Stockholm.

www.monapetersson.se

About

In my artistic production, I am interested in environmental issues and human impact in relation to nature and the exercise of power. I work with installations, sculptures and objects in various materials and techniques, poetry and previously also wall collages and video.

My first environmental work was exhibited at the Swedish Book & Library Fair in 1997, where I showed a multimedia work about climate change. Since then, I have worked with themes such as monocultures in agricultural landscapes, the sterilisation of seeds, breathing-purification-protection and seed germination properties.

A theme that has been further developed in a series of exhibitions is the red-listing of species by the Swedish Species Information Centre, the risk of extinction and its effect on biodiversity. What informed the work was the focal return to nuclear weapons and their inherent threatening "life force".

Nowadays, I am exploring the roots of trees using materials such as vinyl, wool and linen, depicted in large hand embroideries and objects. In the exhibition Slå rot fästa tråd (Take root fastening stitches), the path of the thread and the movement of the root tip are metaphors that I carry with me as the stitches systematically search their way over the fabric. Each stitch is a conscious action, like the root's ability to find its way around rocks. The stitches visualise time and space and become carriers of collective events and memories, such as the destruction of land and culture, forcing rootlessness.

I run ID:I Gallery on Tjärhovsgatan in Stockholm with 25 other artists. The photos of my works and exhibitions are taken by me.