Porträtt av ett fjäll - Emma Göransson - Projektbeskrivning

Emma Göransson
Porträtt av ett fjäll

Jag utforskar mänskliga relationer till natur- och kulturlandskap över tid. Genom installationer, aktioner och objekt reflekterar jag över filosofisk ekologi och livsvillkor för människor, djur och växter, ofta i samiska perspektiv. Min konst har en stark känsla av materialitet, med referenser till traditionellt textilhantverk, arkeologi och arkitektur. Upplevelser av rumslighet är alltid i fokus, vare sig det handlar om storskalig kritik av vår nuvarande civilisation i maktperspektiv eller stillsamma reflektioner över psyke och naturlandskap.

Under senare tid har min släkts samiska ursprung kommit att tillföra fördjupade aspekter på det konstnärliga arbetet. Den starka kopplingen till natur, landskap och tid har rötter i den svenska urbefolkningens kulturtraditioner, försörjningssystem och livssyner. Alla människor delar denna djupt rotade erfarenhet, men hos samerna ligger de nomadiska och halvnomadiska förhållningssätten bara något hundratal år tillbaka i tiden, mot jordbrukarkulturernas 3-5000 år.

Verket Porträtt av ett fjäll har Marsfjället i Vilhelmina som utgångspunkt. Det var min samiska farmors älsklingsfjäll. Hon flyttade ifrån sin barndomsmiljö och blev en urban same som utåt sett förnekade sitt ursprung. Installationen är uppbyggd av fyra monumentala skira broderier i vitt på vitt, tolkningar av kartor över Marsfjället i snö. Broderierna inramar en slags grov karta sydd i björknäver och hampsnöre som ligger på golvet. Denna symboliserar porten till underjorden under fjället. Här levde förmödrarna och andra väsen enligt traditionell samisk världsbild.

Verket har visats på Fiberspace Gallery i Stockholm i november 2020.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

In my artistic work I explore human relationships to natural and cultural landscapes over time. Through installations, interventions and objects, I reflect on philosophical ecology and living conditions for people, animals and plants, often from Sámi perspectives. My art has a strong sense of materiality, with references to traditional textile crafts, archeology and architecture. Experiences of spatiality are always in focus, whether it is a large-scale critique of our current civilization from a power perspective or quiet reflections on the psyche and natural landscape.

In recent times, the Sámi origins of my family have come to add depth to aspects of my artistic work. The strong connection to nature, landscape and time has roots in the Swedish indigenous peoples’ cultural traditions, livelihood systems and world views. All people share this deep-rooted experience, but with the Sámi, the nomadic and semi-nomadic attitudes are only a few hundred years back in time, compared to the 3-5000 years of agricultural cultures.

The work Porträtt av ett fjäll (Portrait of a mountain) is based on the Marsfjäll in Vilhelmina. It was my Sámi grandmother’s favorite mountain. My grandmother moved away from her childhood environment and became an urban Sami who outwardly appeared to deny her origins.

The installation is made up of four monumental sheer embroideries in white on white, interpretations of maps of the Marsfjäll in snow. The embroideries frame a rough map of sorts in birch bark sewn with hemp string that lies on the floor. This symbolizes the gate to the underworld under the mountain. Here the ancestors and other beings live according to the traditional Sámi worldview.

The installation was on display at Fiberspace Gallery in Stockholm in November 2020.