Submersive Aquagarden - Jeanette Schäring - Work in progress

Jeanette Schäring
Submersive Aquagarden

Vatten är liv och ett livsväsentligt element som är komplext och dynamiskt i sin struktur – en organism i sig själv. Något från naturen som är klart och rent, men försummat av oss blir orent och förorenat. Vår försumlighet kan fortsätta obemärkt, eftersom föroreningarna förblir osynliga.

Submersive Aquagarden
är ett platsrelaterat pågående ‘BioArt’ projekt

De visualiserade vatten- och färgpigment processerna ger ledtrådar, indikationer om vår miljö och hälsa. Platsrelaterade biokemiska processer som skapar ett liv av färgförändring, metamorfos och transformeras med tiden, från en form till en annan form. Dessa processer visar både insidan och utsidan av ett föränderligt liv, vårt känsliga ekosystem och människors existens och dess flyktiga karaktär förändras.
De olika vatten som används har analyserats vid Uppsala Universitet.

Med ödmjukhet och kärlek för de organiska naturliga materialens föränderlighet, processer och förgänglighet, bäddar jag in kampen mot tiden och människans inneboende mekanism för att bekämpa föränderlighet, men också hennes vilja till att bevara, behålla, samla information och att lyda. Water is a life essential element that is complex and dynamic in structure an organism by it self. Something provided by nature that is pure and clean, but neglected by us becoming unclean and polluted. Our negligence can continue unnoticed, as the pollution remains invisible.

Submersive Aquagarden
is an ongoing place-based BioArt project

The visualised water and colour pigment processes provide clues, indications of the geographical location and environmental health. Living space-related processes that create a life of colour change, metamorphosis and transforms over time, from one form to another form. These processes show both the inside and outside of a changeable life, the sensitiveness of our ecosystem and the humans existence and its volatile character changes. The different water has been analyzed at Uppsala University

My work is based on nature as genius and the transformation of colour and matter, where I release the invisible, forgotten and unexplained in nature that can create colour through photosynthesis.  With humility and love for the organic natural materials/fibres changeability, processes and transience, I am embedding my deep distress for our vulnerable environment, the fight against time and humans natural mechanism for dealing with changeability and chaos.

Läs mer på / Read more at www.jeanettescharing.net     och / and intervju på Kultur i Väst