Konst, inte design - Veronica Nygren - Insändare

Veronica Nygren
Konst, inte design

(scroll down for English version)
Konst, inte design
Nationalmuseum gör en stor satsning på design och visar ur samlingarna utställningen 1900-2000. Jättevacker, efterlängtad. Där hänger också textil konst, dekorativ, vacker? Detta är inte design.

Särskilt tydligt blir det när jag ser Maria Adlercreutz vävda bild "I hennes ögon bevaras folkets ljus" (om en vietnamesisk familj står i skräck att utplånas mitt i kriget!) placerad ovanför en duschstol för gamla. I montrarna bredvid visas ljusstakar och smycken. Det är obehagligt. Vad har man tänkt? Det är skillnad på stearinljus och napalm.

Under många år har jag aktat mig för att presentera mig som textilkonstnär, ett yrke jag med stor kärlek bekänner mig till. Som exemplet ovan visar, fastnar man som textilkonstnär i en ickesituation. För att kringgå problemet är vi flera som kallar det vi gör fiber art. I själva verket jobbar vi vidare som de konstnärer vi är.

Bästa receptet att återupprätta textilkonstnärsyrket: bedöm textilkonsten precis på samma sätt som all annan konst. Antingen är den konst (dålig eller bra) eller så är den hantverk det vill säga brukskonst, en grej att använda, eller serieproducerad - det är då det kallas design. Konst är helt enkelt det som är unikt.

Begreppsförvirringen berorpå en dammig tanke att textil konst hör till hantverkssfären vilket Nationalmuseum förvaltar. Tidigare utfördes textila bilder av kvinnor efter jkonstverk som män gjort. Sedan fyra generationer tillbaka är det så att textilkonstnären själv utför sitt verk. Undantag är ateljeer som översätter bilder till textil i storformat, till exempel Handarbetets Vänner och Alice Lunds atelje.

Så här göms och glöms en urgammal men i högsta grad levande konstart. Textil konst ska naturligtvis möta sin publik på Moderna Museet sida vid sida med övrig samtidskonst. Eller saknas där kännedom om denna konstart så att ingen har kompetens att bedöma det vi gör?

av Veronica Nygren / Svenska Dagbladet 23.1 2000

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Art, not design by Veronica Nygren. Debate, Svenska Dagbladet
Nationalmuseum [The National Museum, Stockholm] makes a great investment in design and shows the exhibition 1900-2000 which is based on a selection from their collection. It is very beautiful and long yearned for. There are also displays of textile art; decorative, beautiful? This is not design.

This becomes particularly apparent when I view Maria Adlercreutz’s woven image “I hennes ögon bevaras folkets ljus” [“The people’s light is kept in her eyes”] (about a Vietnamese family who are terrified about the prospect of being killed in the midst of the war) which is placed above a shower chair for old people. In the glass vitrines nearby there are candlesticks and jewellery on display. This feels uncomfortable. What have the curators thought of? There is a difference between candles and napalm.

During many years I have been careful about presenting myself as a textile artist, a profession I fondly connect with. As can be seen above, you can as a textile artist become trapped in a non-situation. To avoid the problem many of us define what we do as fibre art. In actuality we continue to work as those artists we are.

The best recipe for resurrecting the profession of a textile artist is to judge textile art exactly like all other art. It is either art (bad or good) or it is craft in the sense that it can be used, or it is made as a multiple and is then called design. Art is simply that which is unique.

The confusion around these definitions stem from a dusty idea that textile art belongs to the craft sphere that the Nationalmuseum cares for and administers. Earlier textile images were produced by women and based upon original artworks made by men. For four generations the textile artist has produced his or her own piece. The exception is studios that translate images into textile media in large formats such as Handarbetets Vänner and Alice Lunds atelje.
So here there is a very old yet extremely vibrant art form that is hidden and forgotten. Textile art should obviously meet its audience at Moderna Museet [The Modern Museum, Stockholm] together with all other contemporary art. Or is there a lack of knowledge about this art form which means nobody is competent to judge what we do?