FAS XX - två decennier i det utvidgade fältet - - Program

FAS XX - två decennier i det utvidgade fältet
- 31 December 2018

Sedan bildandet 1998 har Fiber Art Sweden - FAS befrämjat diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. Under 2018 uppmärksammar vi detta med en serie av händelser som präglas av FAS nomadiska hållning att kontinuerligt och konsekvent uppsöka nya platser och sammanhang.

I Västerbottens inland blir en grön manskapsbod en plats för möten, diskussioner och kreativa processer. I en Stockholmskyrka bjuds konstnärer in att utforska kyrkorummets historiska, kulturella, arkitektoniska och religiösa förtätning. På en loge i en by i Dalarna bygger en grupp konstnärer upp en scenografi av vävredskap – en musikvideo spelas in….…Följ oss under året!

Genomförs med stöd av:

Kulturrådet

Stockholms Stad

Film i DalarnaLandstinget Dalarna

Kollaborativa FAS-projekt:
Far Out Textil
Tid: 24 mars-5 maj 2018
Plats: Almgrens Sidenväveri
Projektledare: Monica Nilsson och Anna T Wolgers

Utställningen Far Out Textil  blir den sista i raden i samarbetet med Almgrens Sidenväveri. Titeln anspelar på textilens konstnärliga räckvidd – om själva museet utgör ett centrum så kan konstnärerna sägas representera utmarker i textil bemärkelse. Hur långt (far out) sträcker sig ”textil” egentligen?

Till sin form av tidsbegränsat samarbete med en fast institution, såväl som till innehåll, är utställningen ett exempel på FAS nomadiska karaktär och ambition att utvidga fältet – där textila material, metoder och traditioner utgör medel i ett konstnärligt språk.

Utställande konstnärer från FAS:
Petter Hellsing, SE
Kerstin Lindström, SE

Inbjudna konstnärer:
Anne Biringvad, NO
Gudrun Hasle, DK
Nils Kristofersson, SE
Stefan Uhlinder, SE

Inbjudna dansare:
Lotta Garthon Production, Mikael Stridh

Programpunkter:
Söndag 25 mars: Samtal om samrbetsprojektet med Almgrens Sidenväveri + konstnärssamtal med Anne Biringvad, Gudrun Hesle och Petter Hellsing.
Lördag 5 maj: Landhöjning, stickperformance med Kerstin Lindström + konstnärssamtal med Kerstin Lindström, Nils Kristofferson och Stefan Uhlinder.

Laboratoriet VI
Tid: 24 mars-5 maj 2018
Plats: Almgrens Sidenväveri 

Laboratoriet är en experimentyta på K A Almgrens Sidenväveri & Museum fritt kopplat till projektet Siden och Samtid, ett samarbete med Fiber Art Sweden (FAS). Laboratoriet är inte ett utställningsrum i traditionell bemärkelse. Inga färdiga verk och genomarbetade installationer visas här. Det är istället processer, frågor och öppna förhållningssätt som visas och kommuniceras. Laboratoriet är en plats för utforskande, där textila material, tekniker och perspektiv får plats att utvecklas.

Laboratoriet VI pågår parallellt med FAS-utställningen Far Out Textil. Laboratoriets yta aktiveras under denna period av inbjudna konstnärer från FAS.

24 mars - 7 april - Ulrika Wedin
9 april - 21 april - Monika Pettersson
23 april - 4 maj - Harue Takami

The Space in Between
Tid: 16 september - 14 oktober 2018
Plats: Katarina kyrka, Stockholm
Projektledare: Helene Heldt Hortlund och Maria Hägglund

Utställningen The Space in Between har, såsom titeln anger, fokus på mellanrummet som plats och varseblivning – med detta innefattas faktiska fysiska mellanrum och/eller mentala outtalade och upplevelser av dessa. De konstnärliga gestaltningarna kommer att utforska kyrkorummet historiska, kulturella, arkitektoniska och religiösa förtätning. Gemensamt för de utställande konstnärerna är deras uttryckliga materialitet och hantverkskunnande, tillsammans med en angelägen nyfikenhet och strävan att bredda det textila konstnärliga fältet.

Utställande konstnärer från FAS:
Helene Heldt Hortlund
Maria Hägglund

Inbjudna konstnärer:
Magnus Dahl
Ditte Johansson

Konstnärssamtal, Katarina kyrka den 20 september kl. 19.
Medverkande: Helene Heldt Hortlund, Maria Hägglund, Magnus Dahl och Inger Hansson Danared.
Samtalsledare: Pia Kristoffersson.

Performance och finnisage, Katarina kyrka den 14 oktober kl. 13 - 16.

Möta Nöta Stöta / Råka Ömsa Speja
Tid: november - december 2018
Plats: orter i Västerbottens inland
Projektledare: Möta Nöta Stöta / Råka Ömsa Speja

Möta Nöta Stöta / Råka Ömsa Speja består av konstnärerna Victoria Brännström, Kerstin Lindström, Lotte Nilsson Välimaa, Maria Sandstig, Hannah Streefkerk. De har sedan våren 2016 arbetat med kreativa möten i Västerbotten.

I denna händelse fortsätter konstellationen Möta Nöta Stöta / Råka Ömsa Speja samverkan med människor i Västerbottens inland. En grön manskapsbod har byggts om till ett ambulerande utställnings- och projektrum som tillfälligt parkeras på olika orter. Den temporära platsen blir utgångspunkt för möten, diskussioner och kreativa processer med innevånare i alla åldrar, nyanlända, lokala kulturutövare och tillfälliga besökare. Hantverkets möjligheter undersöks som bärare av berättelser, som förmedlare av kunskap och som en kontext för sociala och mellanmänskliga möten. Möta Nöta Stöta / Råka Ömsa Speja skapar kulturella möten och workshops denna gång på orterna Stensele, Storuman och Sorsele. Bokrelese, workshop samt inbjudna föreläsare.

Inbjudna till samtal:
Lokala kulturutövare samt företrädare från nationella kulturinstitutioner

Arvbetagelse 2018
Tid: juni – okt  2018
Plats: orter i Dalarna och Hälsingland. Presentation på blogg och på Centrum för fotografi, Stockholm samt Galleri Se i Falun.
Projektledare: Arvbetagelse

Arvbetagelse består av konstnärerna Anna Lindkvist Adolfsson, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson, Carina Bergholm, Maria Wahlgren. Utgångspunkten är att utifrån olika teman, kollektivt och konstnärligt forska kring det textila kulturarvet. Under året kommer Arvbetagelse fokusera på tre delprojekt:

Arvbetagelse – arbetsvisor
är en konstnärlig undersökning av arbetsvisor med anknytning till textilt hantverk och arbete. På en loge i en by i Dalarna byggs en scenografi upp av vävredskap – en musikvideo spelas in.

Arvbetagelse – solning
I projektet görs en gemensam monumental solning på ett stycke mark i Färila, Hälsingland. En yta på cirka en hektar (10 000 kvm) täcks med insamlade tygstycken. Med hjälp av en drönare filmas hela det textila landskapet.

Arvbetagelse – arbetsvandring följ projektet på bloggen
Arbetsvandringar från Dalarna till Stockholm var mycket vanliga ända in på 1900- talet. Arbetsvandring som överlevnadsstrategi är ett fenomen som finns kvar än idag fast i andra och mer globala skepnader. Med utgångspunkt från detta reflekteras kring arbetsvandring som historisk och samtida företeelse med fokus på kvinnligt textilt arbete och kvinnohistoria.

Salongssamtal
Tid: 20 sep - 12 dec 2018
Plats: Katarina Kyrka och Kalypso på Kapsylen, Stockholm
Projektledare: Helene Heldt Hortlund, Petter Hellsing, Ulrika Wedin
En seminarieserie i salongsformat fördelat på fyra tillfällen under hösten 2018, inbjudna gäster möter intresserade i informella samtal kring angelägna teman. De fyra salongskvällarna bär rubrikerna Mellanrum, Rätten till det offentliga rummet, Görandets kunskap och Motståndets ornamentik

Inbjudna gäster:
Pia Kristoffersson, kulturproducent, begravningsrådgivare
Frida Arnqvist Engström, journalist, bloggare
Dan Jönsson, skribent, författare
Jonna Bornemark, filosof
Inger Bergström, konstnär
Stefan Uhlinder, konstnär
Cilla Ramnek, konstnär
Lars-Erik Hjertsröm Lappalainen, filosof, konstkritiker

Genom nålens öga
Tid: 13 oktober -11 november 2018
Plats: Stenhusets konsthall i Surahammar
Projektledare: Leyun Wang

Genom nålens öga fokuseras ett materiellt gestaltande. Nålen som fogar ihop och sticker hål. Nålen som uttrycksmedel i form av ett redskap för skissande och formulerande av
tankar och idéer. Mindre än nålens öga finns inte, genom det ögat ser vi visuella uttrycksmöjligheter. En liten fibertråd leder oss genom det minsta ögat, som en passage till den stora världen.


De inbjudna konstnärerna kommer att arbeta med rumsliga gestaltningar med olika konstnärliga uttryck, också i relation till utställningsrummets förutsättningar. Stenhusets konsthall drivs av lokala konstnärer och konsthantverkare, ambitionen är att berika kulturlivet på mindre orter och att nå ut till en bred publik.

Utställande konstnärer:
Anna Ekholm
Petter Hellsing
Helene Hortlund
Maria Hägglund
Maria Sandstig
Leyun Wang
Ulrika Wedin

Programpunkter: workshop/föreläsning

Truncated Icosahedron
Tid: 8 november - 30 november 2018
Plats: Fiberspace Gallery, Stockholm
Projektledare: Inger Bergström & Lotte Nilsson Välimaa

På håll uppenbarar sig galleriet i det omgivande kvällsdunklet, upplyst och blottlagt, badande i ljus. Osökt drar sig tankarna till ett flaskskepp. Vi ser framför oss en till synes omöjlig akt. Att föra in en alldeles för monumental konstruktion i det kala rummet. Våra tankar och sinnen är nu upptagna med att lösa den gordiska knuten.

Bergström och Nilsson-Välimaa har återkommande valt att samarbeta i konstnärliga projekt. Fokus ligger på ett tredimensionellt gestaltande, där platsen och dess kontext får ett stort utrymme. Arbetsmetoden kan liknas vid ett konstnärligt tumult – tankar gestaltas och prövas, förkastats eller godtas. Allt kan hända.

Övriga projekt och utställningar av FAS-medlemmar:
Ulrika Berge
Blomblad

Konstpoolen, Nynäshamn
17 februari - 17 mars

Petter Hellsing
Tillvarons ornamentik

SOFT galleri Oslo
1 mars - 8 april 

Kerstin Lindström
Habitat

Galleri Alva, Norrlands Universitetssjukhus
9 mars – 3 april

Lotte Nilsson Välimaa
Out by Art
- ett videoexperiment inom Nordic Outsider Art
Tempo Dokumentär Festival, 9 mars
Moderna Museet, 20 april

Konst åt alla
Från FAS: Victoria Brännström, Kerstin Lindström, Margareta Klingberg.
HUSUM, Folkets hus, Husumgården, Blåsåsen
19 - 24 mars

Monica Nilsson
Ta Hand Om
Galleri Se Konst, Falun
12 maj - 2 juni

Emma Göransson
Postnomadiska landskap (utställning+essäsamling/bok)
Vilhelmina konsthall
21 maj - 3 juni

Karin Jonsson
The artist next door
Alingsås Konsthall
26 maj 2018 - 25 augusti 2018

Gunnel Pettersson
Experiment för utopier

Ystads konstmuseum
9 juni – 19 augusti

Leyun Wang
Rörelse i tyst vatten
Kramfors konsthall
16 juni - 13 augusti

Jeanette Schäring
Ageless water, Eternal colour BLUE

Kulturcentrum Ronneby Konsthall
16 juni - 2 september