FASmedlemskap

Medlemskap kan sökas en gång per år av den som är yrkesverksam konstnär. Ansökan ska innehålla
• en kort beskrivning av din konstnärliga verksamhet, cv med uppgifter om utbildning, utställningar, projekt och uppdrag.
• dokumentation av fem aktuella och representativa verk. Relevant information som tillkomstår, teknik, storlek och eventuell titel skall medfölja.
• beskriv kortfattat tankar kring vad du själv skulle vilja driva i nätverket och på vilket sätt du är motiverad att söka medlemskap.

Ansökningshandlingarna skickas digitalt. Bilder skickas i jpeg format, 1-2 MB per bild. Ansökan sänds som separata filer eller som PDF.  Märk ansökan med FAS ansökan samt ditt namn. En bekräftelse mejlas när handlingarna är FAS tillhanda, OBS! ej autosvar, bekräftelsen bör komma inom ett dygn.

Jurygruppen består av tre medlemmar i nätverket FAS, varje år byts jurygruppen ut. Den sökande får efter ansökningsperioden ett skriftligt besked om bifall eller inte. Inga motiveringar lämnas till beslut. Jurybeslutet kan inte överklagas.

FAS tar emot ansökningar mellan 1 augusti t. om 30 september.
Skickas till: medlemskap@fiberartsweden.nu
Årsavgiften är 500 kronor och en engångsavgift på 500 kr tas ut för administration av hemsidan.


Nya medlemmar 2023:
Anneli Renborg
Christina Wemming


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Membership can be applied once a year by anyone that is a professional artist. The application should include
• a brief description of your artistic activity, a cv with details of education, exhibitions, projects and assignments.
• five current and representative works of the applicant's artistic career. Relevant information on the work like year of production, technology, size and title.
• briefly describe thoughts on what you would like to operate/run in the network and what your motivation is to seek membership.

The application should be sent digitally and with high definition quality. Pictures in jpeg format, max 2 MB per picture. Applications should be delivered as separate files or as PDF. Obs! Sign the document with FAS application and your namne. A confirmation will be sent when FAS receives the documents.

The jurygroup consists of three members from the network FAS, annually exchanged jury. The applicant will recieve a written notice if application has been approved or not. Jury decision is final and no justification for decision will be given.

Application with FAS is between August 1 - September 30.
The annual fee is SEK 500 and a one-time fee of SEK 500 is charged for administering the website.